Afbeelding
Print Blavatskyhouse 2022

Online Lezingenserie ‘Spirituele wetenschap - De nieuwe wetenschappelijke mentaliteit’ (2)

woensdag 8 februari 2023 19:30 tot 21:30

De Theosophical Society Point Loma (TSPL) organiseert via livestream > www.blavatskyhouse.org in de maand februari (de woensdagen 1, 8, 15 en 22) een lezingenserie met het thema: Spirituele wetenschap - De nieuwe wetenschappelijke mentaliteit. Gelegenheid vragen te stellen via de e-mail of de chat. Eerder gehouden lezingen zijn altijd terug te vinden op YouTube. 

Vandaag de tweede lezing: Metafysica: voorbij de grenzen van de fysica 

In de Mysteriescholen van de oudheid werd uitgegaan van het idee dat leven of bewustzijn de werkzame kracht is achter alle verschijnselen in de stoffelijke wereld. Dat klonk ook door in de toenmalige wetenschap. En ook nu begint dit idee weer door te dringen in de hedendaagse wetenschap, zoals bijvoorbeeld in de fysica, chemie en biologie. Wat kunnen we leren van de universele wetenschap, gebaseerd op de Oude Wijsheid, bij de verdere ontwikkeling van een nieuwe wetenschappelijke mentaliteit? Kunnen we duurzame, universele uitgangspunten formuleren voor een spirituele wetenschap, die tevens aanknopingspunten biedt voor ons ethisch verantwoordelijkheidsbesef?

1 februari 2023 De universele wetenschap van de oudheid

De universele wetenschap van de oudheid kende geen strikt onderscheid tussen de invalshoeken van wetenschap, filosofie en religie, zoals dat nu gebruikelijk is. Alle vraagstukken werden ‘integraal’ benaderd. Zowel het hoe, het waarom als het waartoe werden tegelijkertijd beschouwd, met als resultaat een universele visie op het leven. Wat kunnen we hiervan leren bij de verdere ontwikkeling van een nieuwe wetenschappelijke mentaliteit?

8 februari 2023 Metafysica: voorbij de grenzen van de fysica

De huidige fysica schuift steeds meer op in de richting van de metafysica. Dat wil zeggen dat de werkelijke oorzaken steeds meer gezocht worden achter de fysiek waarneembare verschijnselen. In de Oude Wijsheid ging men al uit van een proces van omzetting van het metafysische naar het fysieke, zoals naar analogie stoom kan condenseren tot water. Tot welke andere inzichten leidt een dergelijke visie?

15 februari 2023 Alchemie: voorbij de grenzen van de chemie

Alchemie is de ‘moeder’ van de fysieke chemie, zoals wij die nu kennen. Alchemie strekt zich uit van het fysieke tot en met het spirituele. Wat het fysieke betreft gaat het om het veranderen van onedele in edele stoffen. Wat het spirituele betreft gaat het daarbij om de verheffing van het lagere tot het goddelijke in de mens. Welke betekenis kan alchemie hebben voor ons, in deze tijd?

22 februari 2023 Occulte biologie: het spirituele ecosysteem

Als mensen zijn we ons steeds meer bewust van het belang van het in stand houden van de harmonie in de fysieke ecosystemen van de natuur. Een nog diepgaander besef daarvan is mogelijk als we daarbij ook de spirituele wisselwerking betrekken tussen wezens van verschillend en van gelijk bewustzijnsniveau; het ‘spirituele ecosysteem’– de bron van het fysieke ecosysteem. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van de mens binnen dit spirituele ecosysteem, en ons vermogen om dit systeem in harmonie te houden?