(Foto: Tino van den Berg)

Voorstel van wethouders: zelfgekozen wijkraden en meer inspraak over ‘wijkgeld’

Rotterdam - Vandaag doet het Rotterdamse college van burgemeester en wethouders een voorstel aan de gemeenteraad om wijkdemocratie een nieuwe vorm te geven. In het voorstel ‘De Wijk aan Zet’ pleiten ze onder andere voor 35 democratisch gekozen wijkraden, meer zeggenschap over waar geld aan besteed wordt en uiteindelijk meer zeggenschap over de eigen wijk.

In de voorgestelde nieuwe wijkdemocratie beslissen Rotterdammers mee over welke plannen hun wijk nodig heeft. Bewoners kunnen op een democratisch manier geld toekennen aan bewonersinitiatieven en meestemmen over wijkplannen. Directe invloed dus op wat er in de wijk wordt aangepakt en waar het geld aan wordt besteed. De Rotterdamse wijk is letterlijk aan zet.

Chagrijn en frustratie

Wethouder Roos Vermeij (Economie, wijken en kleine kernen): “De afgelopen tijd heb ik veel Rotterdammers ontmoet die te maken hebben met de samenwerking tussen bewoners, wijk en gemeente. In die ontmoetingen zat altijd veel energie, maar ook veel chagrijn en frustratie. In onze wijken barst het van de goede ideeën over hoe het beter en mooier kan, maar te veel van die ideeën belanden nu in een bureaula of verdrinken in regels en procedures. In de overtuiging dat we beter kunnen, stellen we als stadsbestuur een radicaal andere manier van werken in en met de wijk voor.”

‘Embedded’ ambtenaren

 In het collegevoorstel zullen toegewijde teams van meerdere ambtenaren met verschillende expertises en vanuit verschillende clusters neerstrijken in de wijk. Dat doen ze in een ‘wijkhub’, een vaste plek waar de deur altijd openstaat en waar bewoners, ondernemers, wijkvertegenwoordigers en ambtenaren elkaar ontmoeten. Dit team wordt aangestuurd door de wijkmanager, die substantieel handgeld en mandaat tot zijn of haar beschikking heeft om echt potten te breken in de wijk. En een team dat smoel krijgt binnen de gemeentelijke organisatie, met ambtenaren die zich identificeren met de wijk waar ze samen met Rotterdammers vooruitgang boeken. 

Wijkvertegenwoordiging: 35 wijkraden

In het collegevoorstel kent Rotterdam 35 wijkraden waarvan de vertegenwoordigers – buiten de gemeenteraadsverkiezingen om – op persoonlijke titel worden gekozen. Kandideren met vermelding van politieke kleur mag, maar hoeft niet. De eerste verkiezingen zouden medio 2022 kunnen plaatsvinden. 

De wijkraden vormen een belangrijke spil in de samenwerking tussen gemeente en wijk: zij bouwen het wijknetwerk op, jagen de participatie in de wijk aan en sluiten samen met bewoners en ambtenaren in de wijk een wijkakkoord. Daarin worden jaarlijks wijkplannen gemaakt over bereikbaarheid, buitenruimte, sociale veiligheid en de activiteiten van welzijnspartijen. Met betrekking tot grotere stedelijke thema’s die de wijk raken worden in het wijkakkoord vooraf afspraken gemaakt over de inspraak van bewoners.

Daarnaast controleren de wijkraden of de gemaakte afspraken naar behoren worden uitgevoerd. De ondersteuning van de wijkraad wordt versterkt, zodat de wijkraad effectief haar rol kan vervullen. Iedere wijkraad krijgt een onafhankelijke, professionele ondersteuning die de wijkraden met raad en daad terzijde staat.

Continu meedoen in de wijk

Doorlopende participatie wordt in dit voorstel de norm. Concreet haalt de gemeente samen met de wijkraad bij bewoners, ondernemers en deskundigen in de wijk op wat er nodig is, nog vóórdat er beleid wordt bedacht. Geen ‘one size fits all’ maar een maatpak voor iedere wijk. Een wijkbreed digitaal platform, zoals die in de kleine kernen vorig jaar een groot succes bleek, wordt hiervoor hét instrument: een digitale ontmoetingsplek voor alle betrokkenen in de wijk, waar initiatieven van medebewoners worden gehonoreerd, waar meningen worden gepeild en waar de wijkraad wordt gekozen.

Optimale wijkdemocratie

Het voorstel is het antwoord van het stadsbestuur op de vraag hoe de Rotterdamse wijkdemocratie optimaal kan functioneren. Om hiertoe te komen heeft de Erasmus Universiteit het huidige bestuursmodel geëvalueerd en zijn vele stadsgesprekken gevoerd met de gemeenteraad, gebiedscommissies, wijkraden, wijkcomités, actieve Rotterdammers, experts en maatschappelijke partijen.

Stadsgesprek 20 mei

Dit collegevoorstel is niet alleen een product van het college, maar van de hele stad. Veel Rotterdammers hebben zich de afgelopen maanden in verschillende gesprekken uitgesproken over hoe een wijkdemocratie optimaal kan functioneren. Het college is hen daar dankbaar voor. En het is nog niet klaar: op 20 mei aanstaande organiseert het stadsbestuur een nieuw stadsgesprek waarin het zijn keuzes voor de Wijk aan Zet motiveert. Vanuit Arminius, live te volgen voor iedereen.

Besloten?

Of het voorstel ook werkelijkheid wordt, moet nog blijken. Komende tijd gaat de gemeenteraad zich erover buigen, dus er kan nog van alles gebeuren.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden